[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Lời nguyền (ID = 126)

1 Ngày 07/12/2010 1:25:06 CH Tạo bởi SuperUser Account
I - Lời nguyền
I - Lời nguyền
Cập nhật lúc 07/12/2010 1:25:06 CH

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi...

I - Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

2 Ngày 07/12/2010 3:26:19 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
I - Lời nguyền
I - Lời nguyền
Cập nhật lúc 07/12/2010 3:26:19 CH

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi...

I - Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

3 Ngày 09/10/2011 3:36:44 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Lời nguyền
Lời nguyền
Cập nhật lúc 09/10/2011 3:36:44 CH

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi...

I - Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

4 Ngày 17/11/2011 4:48:35 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Lời nguyền
Lời nguyền
Cập nhật lúc 17/11/2011 4:48:35 CH

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi...

I - Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

5 Ngày 22/11/2011 10:38:07 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Lời nguyền
Lời nguyền
Cập nhật lúc 22/11/2011 10:38:07 CH

kckct

 

       I - Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

6 Ngày 22/11/2011 10:40:10 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Lời nguyền
Lời nguyền
Cập nhật lúc 22/11/2011 10:40:10 CH

kckct

 

 

I - Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

7 Ngày 22/11/2011 10:50:31 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Lời nguyền
Lời nguyền
Cập nhật lúc 22/11/2011 10:50:31 CH

kckct

 

 

I - Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

8 Ngày 22/11/2011 10:52:00 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Lời nguyền
Lời nguyền
Cập nhật lúc 22/11/2011 10:52:00 CH

kckct

 

 Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

9 Ngày 25/11/2011 5:37:58 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Lời nguyền
Lời nguyền
Cập nhật lúc 25/11/2011 5:37:58 SA

kckct

 

 Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     

10 Ngày 25/11/2011 5:38:12 SA Xuất bản bởi SuperUser Account
Lời nguyền
Lời nguyền
Cập nhật lúc 25/11/2011 5:38:12 SA

kckct

 

 Lời nguyền

Lời nguyền được coi như lời hứa không thể thay đổi sẽ được người phát lời nguyền thực hiện khi đạt tới một cảnh giới khác trong tương lai, nó thể hiện ý chí to lớn, tinh thần mạnh mẽ, lòng từ bi vô hạn của một người trước khi dấn thân vào một công việc tâm linh trọng đại. Lời nguyền được coi là kim chỉ nam và động lực vững vàng giúp họ có sự bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn trên đường tập luyện đến thành công giống như các chư Phật và Bồ tát đều có lời nguyền trước và sau khi chứng quả.
Đạo sĩ Kim Kang Ta nói: “Người niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hành thiền, luyện tĩnh công thật đúng phương pháp, đều hàm ý diệt tham – sân – si, giúp tinh, khí, thần sung mãn, thoát khỏi nghiệp chướng, đến nơi bờ giác. Nhưng trong sự tu tập, hành giả nên tự đặt ra mục tiêu (lời nguyền, ước mơ)… và quyết tâm hướng thẳng tới, có như vậy, sẽ thành công và không mất thời gian, nếu không, cũng tỉ như người xách giỏ đi chợ mà không biết mua thứ gì!”     


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)