THÔNG TIN LIÊN HỆ

1 - Trung Tâm:

- Thầy Trần Kỳ Ngĩa, Phó GĐ thường trực kiêm Trưởng ban huấn luyện.

Điện thoại: 0903 979 697

Email: tabaha.ha@gmail.com

2 - Ban Huấn Luyện:

- Thầy Trần Kỳ Ngĩa, Phó GĐ thường trực kiêm Trưởng ban huấn luyện.

Điện thoại: 0903 979 697

Email: tabaha.ha@gmail.com

3 - Ban Ngoại Giao:


*

4 - Ban Từ Thiện:

5 - Ban Thăm Viếng:

*

7 - Ban Phát Hành Sách:

8 - Ban Hỗ Trợ Sức Khỏe Bằng Khí Công:

Các thông tin khác